—————————————————————————————-—————————————————————————————-

گالری تصاویر
بتن ریزی طبقات
سیبن
تدسیزتد
گالری تصاویر
p88-اجرای-قالب-تونلی-10a
پنج
دلتا بتن حیدری
دلتا بتن حیدری
گالری تصاویر
topDown4
p88-اجرای-قالب-تونلی-10a
پنج
دلتا بتن حیدری
سازه-های-بتنی

——————————————–——————————————–